Retur

Niels Dybdahls ejendomNiels Dybdahls ejendom var større end Borgaard Nielsens ejendom men en del af jorden lå udyrket hen, begroet med lyng eller skov. Til ejendommen hørte også en del klitjord samt et areal i Sokland af begrænset landbrugsmæssig værdi. Den dyrkede mark var af nogenlunde god kvalitet, men bygningerne var ikke de bedste. Der var placeret en vindmølle på laden. Ejendommen ligger et stykke syd for vejen, der går langs gennem Saarup, omtrent på det højeste sted i området. Den har en relativt lang privat vej. På dens jord findes der fire fredede gravhøje. Niels Dybdahl købte ejendommen i 1925 af Christian Badstue Madsen. Han giftede sig i 1927 med enken Caroline Jeppesen fra Ræhr, der havde en datter, Anna. De fik yderligere seks børn: Søren, Jens, Maren, Holger, Mette og Aage. Jens udvandrede i 1954 til USA. Niels Dybdahl var en foregangsmand med hensyn til plantning af læbælter og skov i det træløse Saarup. Han solgte i 1938 klitjorden og arealet i Sokland til Jagtfonden til oprettelse af Hanstholm Vildtreservat. Han beskæftigede i begyndelsen to tjenestekarle og en ung pige, men efterhånden som børnene voksede til, kunne familien som regel selv udføre arbejdet. Ejendommen blev i 1962 solgt til den yngste søn, Aage. Niels og Caroline Dybdahl flyttede derpå til Thisted. Aage byggede samme år nye staldbygninger. I 1996 afstod han af helbredsgrunde ejendommen til sin datter Anne Marie og svigersønnen Martin Bojesen, der i 2000 igen byggede ny stald. Aage opførte et hus på ejendommens jord, hvor hans enke Lillian nu bor.

Det første af de følgende billeder er et luftfoto af ejendommen fra 1947. Bemærk læplantningen, vindmøllen og bistaderne. Det andet billede viser Lillians hus og er taget den 1. august 2004.Det følgende luftfoto viser, hvordan ejendommen så ud i 2000. På billedet ses iøvrigt fra venstre mod højre: Kræn Rotbøls ejendom (med sort tag) og villaen, som Kristian Kristensen byggede på ejendommens jord, derpå Borgaard Nielsens ejendom og til sidst lidt af Lillians hus. I baggrunden ses søen mellem Saarup og Nytorp, som er opstået ved grusgravning på det sted, hvor Jens Overgaards ejendom lå.